(+976) - 75772727
(+976) - 75772727

Services

Эрдэмнэт сүлжээ нь дараах чиглэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна
Бүс нутгийн Боловсрол,  шинжлэх ухааны NREN сүлжээтэй хамтран ажиллах, энэ чиглэлийн олон улсын төсөл,  арга хэмжээнд оролцох.
Сүлжээний зохиомж, арчилгааны талаар зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг салбарын байгууллагуудад хүргэх
Олон улсын гэрчилгээт Pearson–ы онлайн шалгалтын төвийн салбарыг ажиллуулдаг. Шалгалтын төлбөр нь бусад ижил төстэй онлайн шалгалтын төвөөс хямд байдгаараа онцлогтой.
Салбарын жижиг байгууллага, төслийн Серверийг өөрийн сүлжээний төв дээр байршуулдаг.
Монголын анхны Cisco академи болсны хувьд сүлжээний технологийн Cisco–н гэрчилгээт олон төрлийн сургалтыг явуулдаг.
Интернэтийн “A” лицензтэй оператор байгууллагаас бөөний урсгал авч салбарын байгууллагад үйлчилдэг. Өөрийн шилэн кабелийн  дэд бүтэц хүрээгүй байгууллагад бусад оператор байгууллагын дэд бүтэц,  сувагчлалыг түрээслэх замаар үйлчилгээг хүргэдэг.
Салбарын байгууллагын Вэб–ийг өөрийн сервер дээр хямдралтай тарифаар байршуулдаг.
Датаком компанитай хийсэн гэрээний дагуу “XXX.edu.mn” домэйн  нэрийг салбарын байгууллага, төслүүдэд олгож байна. Одоогоор 3000 гаруй нэр  бүртгэлтэй. Мөн бүс нутгийн Интернэтийн хаягийн байгууллага APNIC–тай  гэрээтэй, гишүүний хувьд хэрэглэгчдэд IP хаяг олгодог.
en_US